• Login
  • Important Dates
  • Organizing Committee
  • Home > Organizing Committee

Organizing Committee

Guan Minxin, Chair (Zhejiang University, China)

Wang En-duo, Co-Chair (SIBCB,CAS/ShanghaiTech University, China)

Zhou Xiaolong, Secretary-General (SIBCB,CAS, China)

Ling Jiqiang (The University of Maryland, College Park, United States)

Ye-Lehmann Shixin (IBPS, France)

Zhang Jinwei (The National Institutes of Health, United States)

Jiang Pingping (Zhejiang University, China)

Liu Rujuan (ShanghaiTech University, China)

Wang Meng (Zhejiang University, China)